Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad.
In de MR houden 3 ouders en 3 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de directie de verandering doorvoeren.
De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.
Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, waarvoor men zich kan laten (her-)verkiezen.
De MR vergadert een aantal maal per schooljaar. Voor dit schooljaar zijn de vergaderingen gepland op 19 oktober, 23 november, 1 februari, 29 maart, 25 mei en op 21 juni. De vergaderingen starten om 19.30 uur.
De MR is per e-mail te bereiken via mr@anjelier.nl
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid